Open_Studio #11 // Map as a methodology

Session : 11.04.2013 in Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie Map as method Prof. Jacek Kozak, Dominik Kaim, Tomas Matauko This studio was animated by Jacek Kozak, Dominik Kaim and Tomas Matauko. The workshop [ . . . ]